Allmänna villkor

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

 

Objekt

1.1 I dessa standardvillkor avses med "säljare" "IN2-CONCRETE BVBA, beläget på Lange Ambachtstraat 10, 9860 Oosterzele (Belgien), med organisationsnummer 0598.892.252". I dessa standardvillkor avses med "köpare" varje professionell köpare av säljarens produkter (för definitionen av detta, se vidare i dessa villkor) i enlighet med dessa allmänna villkor.

1.2 Dessa standardvillkor gäller för all yrkesmässig försäljning och leverans av varor och tjänster (nedan kallade "produkter") från säljaren till köparen enligt ett avtal mellan de ovannämnda parterna (nedan kallat "avtal"). Avtalet ingås genom att säljaren skickar en order- eller registreringsbekräftelse till köparen efter att denne har lagt en beställning av produkter hos säljaren, oavsett på vilket sätt (muntligt, elektroniskt etc.) eller var (i säljarens lokaler, på mässor, via Internet etc.) detta sker. Orderbekräftelsen skall om möjligt (vid mässor, försäljning i säljarens lokaler etc.) omedelbart överlämnas till köparen i pappersform och skall under alla omständigheter även skickas per e-post tillsammans med dessa allmänna villkor till den e-postadress som köparen har uppgivit för säljaren.

1.3 Utan säljarens uttryckliga skriftliga godkännande kan köparen under inga omständigheter åberopa allmänna villkor som finns på dokument som han skickar, även om de skickas inom ramen för en beställning och säljaren inte uttryckligen protesterar mot dessa villkor efter orderbekräftelsen. Ingen ändring, modifiering eller förkastande av ett eller flera av dessa villkor är giltig, om inte parterna uttryckligen och skriftligen kommit överens om något annat.

1.4 Vid motsättningar mellan orderbekräftelsen och dessa allmänna villkor har de allmänna villkoren företräde, såvida inte orderbekräftelsen uttryckligen avviker från (dvs. avviker från någon artikel i) de allmänna villkoren.

1.5 Avtalet har ingåtts så snart In2-Concrete har skickat beställningsbekräftelsen, till vilken dessa allmänna villkor är bifogade, till köparen.

Betalningsvillkor

2.1 Betalning ska ske inom den tidsfrist som anges i orderbekräftelsen. Varorna skickas endast efter full betalning. Om säljaren bestämmer sig för att skicka varorna innan någon begäran om betalning görs, måste de betalas inom trettio (30) dagar från fakturadatumet.

Produkterna faktureras omedelbart efter det att de lämnat säljarens lokaler. Säljaren förbehåller sig dock rätten att ta ut ett förskott, och i så fall levereras produkterna först efter betalning.

2.2 Säljaren förbehåller sig rätten att inte leverera produkterna så länge som alla belopp som är förfallna enligt något avtal med köparen inte är (helt) betalda, inklusive alla räntor och fasta skadestånd som fortfarande är förfallna, i enlighet med artikel 2.3 eller 2.4 i dessa allmänna villkor.

2.3 Om en faktura inte betalas eller inte betalas i sin helhet ska en ränta på 12 % per år tillämpas automatiskt och utan dröjsmålsränta på dessa belopp från och med den dag då beloppen förfaller till betalning till dess att de betalas i sin helhet.

2.4 Vid utebliven eller ofullständig betalning av förfallna belopp har säljaren också rätt till en fast ersättning på 10 % av fakturabeloppet, automatiskt och utan föregående meddelande, utöver de belopp som fortfarande är förfallna vid den tidpunkten och utan löpande ränta, dock minst 250 euro per faktura, utan att det påverkar säljarens rätt att kräva ytterligare ersättning om han bevisar att den lidna skadan är större än de båda ovannämnda beloppen.

2.5 Alla fakturor ska betalas på säljarens säte.

2.6 Köparen har under inga omständigheter rätt att kvitta belopp som säljaren (påstås) vara skyldig honom mot belopp som säljaren (påstås) är skyldig honom.

Leverans av produkterna

3.1 De leveranstider och datum som Säljaren anger för Produkterna enligt nedan är endast ungefärliga. Leverans efter det beräknade leveransdatumet ska inte leda till att avtalet hävs.

3.2 Efter eller tillsammans med orderbekräftelsen får köparen, i enlighet med artikel 1.2 i de allmänna villkoren, en offert från säljaren med ett leveransdatum för produkterna, dock endast som en indikation.

3.3 Köparen är skyldig att inspektera produkterna omedelbart efter leverans och att skriftligen informera säljaren om eventuella synliga fel inom 7 dagar efter leverans. I detta fall ska köparen också förse säljaren med nödvändiga bevis, varefter säljaren ska granska dessa bevis i enlighet med sina interna förfaranden och omedelbart informera köparen om eventuella ytterligare förfaranden. Om säljaren erkänner felet kan han antingen leverera en ersättningsprodukt eller utfärda en kreditnota. Synliga fel som inte rapporteras till säljaren inom den ovannämnda perioden ska anses vara accepterade av köparen.

3.4 Om något belopp som köparen är skyldig för den aktuella beställningen eller andra orderbekräftelser inte betalas i sin helhet, har säljaren rätt att avbryta leveransen av produkterna tills alla belopp är betalda i sin helhet. Säljaren har också rätt att avbryta leveransen av produkterna om han av någon anledning tvivlar på köparens kreditvärdighet och/eller om köparen inte är rimligen (tillräckligt) kreditvärdig, med hänsyn till den beställning som han gjort enligt orderbekräftelsen.

Annullering av beställningen

4.1 Utan hinder av tillämpningen av dessa allmänna villkor, och särskilt artikel 4.2 nedan, har köparen rätt att annullera sin beställning innan produkterna levereras. En sådan uppsägning måste göras skriftligen, och det datum då säljaren mottar uppsägningen ska avgöra den ersättning som anges nedan.

4.2 Om köparen annullerar (en del av) sin beställning inom 14 kalenderdagar efter det datum då beställningsbekräftelsen skickades via e-post, måste han betala 30 % av priset (inklusive moms). Om köparen annullerar (en del av) sin beställning inom 14 kalenderdagar efter det datum då orderbekräftelsen skickades via e-post, måste han/hon betala 50 % av priset (inklusive moms). Det är inte längre möjligt att avbryta köpet när produkterna har skickats.

Risker

5.1 Alla risker, oavsett art, bärs av köparen från det ögonblick då produkterna lämnar säljarens lokaler.

5.2 Om produkterna inte kan lämna säljarens lokaler av någon anledning som kan tillskrivas köparen, övergår riskerna till denne den dag då produkterna enligt planerna skulle lämna lagren enligt vad som meddelats köparen.

Fastighet

6.1 Produkterna förblir säljarens egendom tills hela priset har betalats. Om köparen av någon anledning är skyldig säljaren någon annan ränta och/eller fast skadestånd, blir produkterna köparens egendom så snart han har betalat hela räntan och/eller det fasta skadeståndet.

6.2 Vid utebliven betalning ska köparen på säljarens första begäran omedelbart återlämna produkterna till säljaren i gott skick. I ett sådant fall förbehåller sig säljaren också rätten att omedelbart ta de produkter som är i hans ägo, i enlighet med artikel 6.1 ovan, i besittning och sälja dem vidare. För detta ändamål ger köparen säljarens anställda, representanter och ombud oåterkalleligen rätt att komma in i sina lokaler. Denna rättighet ska gälla tills avtalet upphör att gälla, oavsett orsak, och ska inte påverka de rättigheter som säljaren har förvärvat enligt dessa allmänna villkor eller på något annat sätt.

Ansvar

7.1 Säljaren är inte ansvarig för defekter i produkterna som orsakas av normalt slitage, onormala eller olämpliga förhållanden vid lagring eller användning, eller någon handling, försummelse eller något fel från köparens eller någon tredje parts sida.

7.2 Säljarens totala ansvar gentemot köparen ska under alla omständigheter begränsas till det pris (exklusive moms) som fakturerats köparen för de produkter som orsakat skadan. Denna ansvarsbegränsning gäller oavsett säljarens eller någon av dess företrädares handling eller underlåtenhet, oavsett tillämplig ansvarsordning, inklusive men inte begränsat till avtalsansvar, utomobligatoriskt ansvar, strikt ansvar, produktansvar, ansvar för dolda fel, även vid grov vårdslöshet från säljarens sida och dessutom vid allvarliga och avsiktliga fel av säljarens företrädare.

7.3 Säljaren är inte ansvarig för skillnader i produkternas färg, form eller vikt jämfört med den beskrivning som han har gett i broschyrer, på internet, på mässor osv. Leverantören är inte heller ansvarig för fel i produkternas konstruktion eller material.

7.4 Användningen av produkterna omfattas av alla immateriella rättigheter. Alla immateriella rättigheter till de produkter som levereras av säljaren förblir dennes egendom i största möjliga utsträckning, om inget annat anges i offerten, på fakturan och/eller i orderbekräftelsen. Eftersom överföringen av skapelsen inte innebär att de immateriella rättigheterna till den nämnda skapelsen också överförs, och inte heller kan betraktas som sådana, är reproduktion, publicering, utställning eller annan användning endast möjlig efter skriftligt förhandsgodkännande från säljaren, under förutsättning att säljarens namn nämns och/eller att särskilda användningsvillkor iakttas (t.ex. att designerns namn nämns, etc.).

Force majeure

Säljaren kan inte hållas ansvarig gentemot köparen för någon förlust eller skada som köparen lider och som direkt eller indirekt orsakas av att genomförandet av avtalet hindras, försvåras, försenas, förvägras eller görs ekonomiskt otillräckligt på grund av omständigheter eller orsaker som ligger utanför säljarens rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till strejker, lockouter, arbetskonflikter, maskinhaverier, översvämningar, stormar, svårigheter eller ökade kostnader för att skaffa arbetskraft, material eller transporter, strejker eller förseningar hos säljarens leverantör eller vägran att leverera från denne leverantör.

Uppsägning

9.1 Säljaren har rätt att omedelbart och automatiskt säga upp avtalet genom ett rekommenderat brev om köparen inte uppfyller en eller flera väsentliga skyldigheter i avtalet eller dessa allmänna villkor, eller om eventuella belopp som köparen är skyldig i samband med denna eller tidigare beställningar hos säljaren inte har betalats i sin helhet, utan att det påverkar säljarens övriga rättigheter, inklusive rätten till ersättning.

9.2 Säljaren har rätt att omedelbart häva avtalet eller att kräva full förskottsbetalning eller andra garantier från köparen före leverans om köparen är föremål för konkurs eller moratorium, går i likvidation eller gör andra rättsliga eller utomrättsliga arrangemang med borgenärer.

Utbildning

10.1 Alla anmälningar till utbildningskurser som anordnas av säljaren omfattas också av ovanstående allmänna villkor, om inget annat anges nedan.

10.2 Avbokning mer än 14 kalenderdagar före utbildningsdagen är kostnadsfri. Om avbokningen sker mellan 14 och 8 kalenderdagar före utbildningens början ska 50 % av anmälningsavgiften betalas. Om du avbokar 7 eller färre kalenderdagar innan utbildningen börjar, ska 100 % av anmälningsavgiften betalas.

10.3 Om utbildningen inte kan äga rum på grund av oförutsedda omständigheter kommer vi att informera köparen om ett nytt datum så snart som möjligt. I detta fall återbetalar säljaren inte automatiskt de registreringsavgifter som köparen redan har betalat.

10.4 Särskilda avbokningsvillkor kan gälla för särskilda kurser eller kurser som varar mer än 8 timmar. Dessa kommer i förekommande fall att meddelas i samband med registreringen.

Slutbestämmelser

11.1 Parternas underlåtenhet eller underlåtenhet att tillämpa eller följa något villkor i avtalet ska inte tolkas som ett avstående från sådant villkor.

11.2 Avtalet ska regleras och tolkas uteslutande i enlighet med belgisk lag. Endast domstolarna i det departement där säljaren är etablerad är behöriga att avgöra tvister i samband med avtalet.

11.3 Om någon bestämmelse i avtalet eller någon del av det förklaras ogiltig ska detta inte påverka de återstående bestämmelserna i avtalet eller den återstående delen av den nämnda bestämmelsen. I ett sådant fall ska båda parter ersätta den (del av) bestämmelse(n) som förklarats ogiltig(a) med (en) ny(a) bestämmelse(n) som kommer så nära parternas och avtalets ursprungliga avsikt som möjligt.

11.4 Den information och de personuppgifter som köparen lämnar till säljaren, inklusive köparens e-postadress, kommer att föras in i en databas som kommer att användas av säljaren eller av tredje part som anlitas av säljaren för administrativa ändamål och för att hålla köparen informerad om nuvarande och framtida tjänster, produkter, kampanjer etc. från säljaren. Köparens personuppgifter (inklusive uppgifter om dennes kontakter) behandlas av IN2-CONCRETE BVBA, etablerat på Lange Ambachtstraat 10, 9860 Oosterzele (Belgien) som ansvarig part. Köparen har i egenskap av fysisk person rätt att kostnadsfritt vägra att använda sina personuppgifter för direktmarknadsföring. Han kan informera säljaren om detta genom ett vanligt brev eller via e-post. Köparen har i egenskap av fysisk person också rätt att ta del av och korrigera sina uppgifter. Om han eller hon vill utöva dessa rättigheter ska han eller hon skicka en begäran om detta till säljaren.

11.5 Utförandet och/eller godkännandet av en faktura eller andra överlåtbara dokument får inte betraktas som en nyordning av något slag eller som ett undantag från dessa allmänna villkor.

 

Genom att använda vår webbplats samtycker du till användandet av cookies för att hjälpa oss att göra denna webbplats bättre. Dölj det här meddelandet Mer om cookies »