Allmänna inköpsvillkor

ALLMÄNNA INKÖPSVILLKOR FÖR IN2-CONCRETE-ENHETER

Version som gäller för beställningar från och med 2018-07-01.

Definitioner

"Kontrakt": kontraktet mellan IN2-CONCRETE-enheten (se bilaga 1, nedan kallad Beställaren) och Leverantören, vilket ska bestå av inköpsordern, dessa allmänna inköpsvillkor, specifikationen och sådana andra villkor som avses i inköpsordern. "Leveranserna: de varor och/eller tjänster som beskrivs i inköpsordern. "inköpsorder": den order som beskrivs i IN2-CONCRETE:s beställningsformulär för leverans av leveranser som innehåller dessa allmänna inköpsvillkor. "Leverantör: den leverantör som beskrivs i inköpsordern.

Inköpsorder

Endast beställningar som görs med hjälp av Köparens beställningsformulär ska accepteras av Leverantören, oavsett om nämnda beställning skickas per post, fax, e-post eller något annat (elektroniskt) kommunikationsverktyg. Muntliga beställningar är ogiltiga.

Godkännande av inköpsorder

Leverantörerna är skyldiga att bekräfta mottagandet av inköpsordern inom tre kalenderdagar från dagen för mottagandet av inköpsordern och de måste acceptera inköpsordern via e-post eller något annat elektroniskt kommunikationsverktyg. Köparen kan annullera en beställning som inte accepterats inom denna period, utan att annulleringen ger någon rätt till ersättning.

Alla andra villkor som det hänvisas till i inköpsordern ska ha företräde framför dessa allmänna inköpsvillkor i händelse av en konflikt. Inga villkor från Leverantören som förekommer på någon orderbekräftelse, faktura, följesedel eller annan dokumentation som rör Leveranserna ska utgöra en del av Kontraktet och Leverantören avstår från alla rättigheter som den annars skulle kunna ha att åberopa sådana villkor.

Förpackning - Märkning

Äganderätten till förpackningen ska övergå till köparen utan att leverantören kan göra anspråk på dess värde. Eventuella skador som orsakas på Leveranserna på grund av brist på lämpligt skydd ska bäras av Leverantören.

Leveranserna ska åtföljas av en följesedel som anger leverantörens fullständiga namn och adress, beställningsnumret, beskrivningen av leveranserna, köparens produktkod, den levererade kvantiteten per låda och pall samt alla märkningar som krävs enligt belgiska och europeiska bestämmelser. Köparen förbehåller sig rätten att på leverantörens bekostnad och risk returnera leveranser som anländer utan avsändningsbevis, och under alla omständigheter låta denne stå för alla kostnader och utgifter som beror på bristande information vid leveransernas ankomst.

Leverans
5.1 Leveranserna ska levereras i enlighet med bestämmelserna i Incoterms 2000 (se leveransspecifikationer per juridisk enhet i bilaga 1) om inte andra villkor har överenskommits i kontraktet.
5.2 Den överenskomna perioden som fastställs i Kontraktet måste strikt följas. Med leveransdatum avses det datum då Leveranserna levereras till den leveransadress som anges i inköpsordern.
5.3 Leveranserna ska levereras fraktfritt till Köparens butiker. De transporteras på Leverantörens egen risk tills leveransen till Köparen är slutförd (inklusive avlastning och stapling när det gäller varor). Försäkringen av Leveranserna ska täckas av Leverantören.
Inga transportkostnader ska debiteras köparen för beställningar över 2 000 euro exklusive moms. Leverantören samtycker till att inte ta ut några transportkostnader för dessa beställningar.
Brister - Godkännande

6.1 Leverantören garanterar att de levererade Leveranserna är fria från alla synliga och dolda fel, att de överensstämmer med avtalets bestämmelser, med den högsta tekniska nivån, med alla lagstadgade och administrativa bestämmelser samt med de högsta kraven på användbarhet, tillförlitlighet och livslängd.

6.2 Godkännande av de levererade Leveranserna får endast ske efter fullständig inspektion i Köparens fabriker eller lager. Ett enkelt mottagningstjänstens mottagande av leveransen kan inte betraktas som acceptans. Om Leverantören vägrar att ta emot hela eller delar av leveransen måste Leverantören ersätta Leveranserna så snart som möjligt. Ersättningen ska ske till samma priser och villkor som anges i den ursprungliga beställningen.

Dessutom ska köparen ha rätt att kontrollera föremålet för leveransen i leverantörens lokaler eller hos dennes underleverantörer, på alla nivåer och i alla skeden av produktionsprocessen.

Utan hinder av förhandsbetalning får köparen vägra att ta emot leveranser som inte överensstämmer med bestämmelserna i avtalet. Leverantören är skyldig att på egen risk och bekostnad återta de leveranser som vägrats eller som överskrider de beställda kvantiteterna, även om de redan har lagrats.

Köparen har rätt att antingen säga upp avtalet i enlighet med artikel 7 i dessa villkor eller begära att Leveranserna ersätts så snart som möjligt på Leverantörens egen bekostnad och risk.

Underlåtenhet att leverera inom den överenskomna perioden Vid underlåtenhet att leverera inom den överenskomna perioden, utan att det behövs någon formell underrättelse, och med undantag för vederbörligen fastställda olyckor eller force majeure, ska köpeskillingen minskas med en överenskommen kompensation på 10 % om förseningen är längre än 10 arbetsdagar. Om förseningen överstiger 20 arbetsdagar har köparen rätt att säga upp beställningen utan ersättning till leverantören.

Uppsägning

Om Leverantören bryter mot en förpliktelse i Kontraktet, blir insolvent, försätts i konkurs, gör en ackordsuppgörelse med sina fordringsägare, får en konkursförvaltare utsedd för någon del av sitt företag eller är tvångsomhändertagen eller frivilligt underkastad, eller involverad i ett insolvensförfarande, eller om Köparen rimligen tror att sådana händelser kan inträffa, ska Köparen ha rätt att, utan att det påverkar dess lagliga rättigheter eller rättsmedel, avbryta fullgörandet av eller säga upp kontraktet utan föregående meddelande och med omedelbar verkan, och i händelse av uppsägning ha rätt att behålla alla Leveranser eller föremål som tillhör Köparen och att gå in i Leverantörens lokaler för detta ändamål, med förbehåll för eventuella rättsliga begränsningar.

I händelse av uppsägning, eller i händelse av att avtalet upphör att gälla, av vilken anledning som helst, ska leverantören inom 24 timmar återlämna alla dokument, oavsett form, som rör leveranserna och alla andra artiklar eller föremål som kan ha ställts till leverantörens förfogande inom ramen för avtalet, till köparen.

Säkerhet

Leveransarbetet, tillhandahållandet av tjänster, som utförs på köparens mark eller i köparens lokaler av Leverantörens personal, ska utföras på dennes eget ansvar. Detta ansvar ska särskilt omfatta alla överträdelser av lagstadgade lagar och förordningar om arbetarskydd i frågor som rör skydd på arbetsplatsen.

Fakturor

Fakturan ska vara ställd i namnet på det företag för vars räkning beställningen har gjorts (se bilaga 1) och ska adresseras till IN2-CONCRETE Company med angivande av momsnummer.

Endast digitala fakturor och endast i PDF-format accepteras som skickas till den köparens e-postadress för fakturor (se bilaga 1). Fakturorna måste bifogas som en bilaga i ett dokument i A4-format och endast i PDF-format för att kunna behandlas. Varje faktura skall på sista sidan innehålla en kopia av inköpsordern. Fakturor utan inköpsorder godtas inte. Denna e-postadress får endast användas för fakturor, påminnelser, kreditnotor, ... Alla andra dokument eller e-postmeddelanden kommer att raderas.

Fakturor som tas emot med traditionell post, skickas till en annan e-postadress eller inte är i PDF-format kommer inte att tas emot eller betalas och kommer att raderas.

Om inget annat avtalats ska varje inköpsorder kräva en separat faktura som ska visa inköpsordernumret eller beställningsdatumet om inget inköpsordernummer anges på ordern. En faktura som inte uppfyller detta krav kommer inte att registreras och betalningen till leverantören kommer att försenas. Tjänster och produkter ska faktureras i enlighet med de särskilda villkor som anges på framsidan av detta beställningsformulär. Tjänsteleverantören har formellt åtagit sig att uppfylla alla rättsliga skyldigheter som rör hans egen status och att på enkel begäran av köparen tillhandahålla bevis på detta.

Fakturor accepteras först efter det att beställningen har levererats. Endast fakturor som motsvarar den beställda kvantiteten på inköpsorderna godkänns.

För att skicka en faktura som kommer att accepteras ska leverantören:

efter full leverans av beställningen, skanna fakturan tillsammans med beställningen till en PDF-fil.
skicka denna skanning till faktureringsadressen
Betalning

Betalning ska ske 60 dagar efter fakturadatumet.

Dröjsmålsränta för försenad betalning beräknas enligt den lagstadgade räntesatsen och får tas ut först efter det att köparen formellt har underrättats av leverantören.

Konfidentialitet

Leverantören förbinder sig att hålla all information och alla handlingar som han fått kännedom om inom ramen för avtalet konfidentiella gentemot tredje part. Denna tystnadsplikt skall fortsätta att gälla till dess att informationen blir offentlig på annat sätt än genom att köparen obehörigt avslöjar den.

Sekretess

12.1 Parterna ska respektera alla bestämmelser i den belgiska lagen om dataskydd, i "la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements à caractère personnel" (genom vilken direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 införlivas), och dess kungliga genomförandebeslut. I följande klausuler skall "personuppgifter", "behandling" och "registrerad" ha samma betydelse som i den belgiska dataskyddslagen.

12.2 Genomförandet av avtalet innebär att parterna överför "personuppgifter" till varandra, särskilt uppgifter om sina respektive anställda.

Immateriella rättigheter

Alla uppfinningar eller upptäckter (patenterbara eller inte), upphovsrätt (rättigheter till reproduktion, publicering, representation, anpassning och ändring), design- och modellrättigheter eller konfidentiell know-how eller annan immateriell egendom ("IPR") som leverantören har tänkt ut, producerat eller omsatt i praktiken vid fullgörandet av kontraktet och som har samband med köparens verksamhet eller som bygger på information eller material som tillhandahållits av köparen ska vara köparens exklusiva egendom. Ingen royalty eller annan betalning ska betalas av Köparen med avseende på en sådan överlåtelse och Leverantören ska, på Köparens egen bekostnad, utföra alla formaliteter som krävs för en sådan överlåtelse till Köparen. Köparen ska beviljas en sådan överlåtelse för hela världen, varvid det är underförstått att rättigheterna överlåts för samma tid som den tillämpliga lagstadgade skyddstiden för de immateriella rättigheterna, i enlighet med nationella och internationella regler och bestämmelser som gäller inom varje nationellt territorium.

Garantier och skadestånd

Leverantören garanterar att Leveranserna: (i) inte kommer att inkräkta på tredje parts immateriella rättigheter (ii) kommer att uppfylla specifikationen och alla tillämpliga lagar och förordningar och andra krav som Köparen rimligen kan ställa (iii) när det gäller varor, kommer att vara fria från panträtter, säkerheter, privilegier och defekter, kommer att vara av tillfredsställande kvalitet och kommer att vara lämpliga för Köparens avsedda syften i den utsträckning som sådana syften är kända eller rimligen borde vara kända för Leverantören, och (iv) när det gäller tjänster, kommer att utföras omsorgsfullt och följa de strängaste professionella kriterierna.

Leverantörens godkännande av en beställning från köparen innebär att leverantören går med på att garantera leverans av reservdelar under hela den normala användningstiden för Leveranserna.

Leverantören förbinder sig att försvara, ersätta och hålla Köparen och dess närstående bolag skadeslösa mot allt ansvar, alla domar, skadestånd, förluster och kostnader som uppstår till följd av att Leverantören bryter mot garantin eller underlåter att följa avtalet.

Allmänt

Leverantören ska se till att dess anställda, agenter och underleverantörer följer gällande dataskyddslagar. Om Leverantören måste behandla personuppgifter för Köparens räkning som rör Köparens anställda ska Leverantören endast göra detta i enlighet med Köparens instruktioner och vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling eller förlust eller förstörelse av eller skada på sådana uppgifter.

Innan Kontraktet genomförs ska Leverantören meddela sitt erkännande och/eller registreringsnummer till Köparen varje gång ett sådant erkännande och/eller registrering krävs enligt lag eller andra bestämmelser för leverans av de Leveranser som beställts av Köparen.

Leverantören ska när som helst kunna styrka att han har betalat de sociala avgifter som han är skyldig att betala fram till dagen för avtalets genomförande. Leverantören ska dessutom besvara varje begäran från Köparen om information om betalningen av de aktuella kvartalen.

Leverantören ska informera Köparen om varje händelse av förlust av erkännandet och/eller registreringsnumret under avtalets löptid. I så fall ska Köparen, utan att det påverkar hans lagliga rättigheter eller rättsmedel, ha rätt att avbryta fullgörandet av Kontraktet tills Leverantören överlämnar ett uttalande från den behöriga myndigheten som visar att situationen har reglerats, eller att säga upp Kontraktet utan förvarning och med omedelbar verkan, och i händelse av uppsägning behålla alla Leveranser eller föremål som tillhör Köparen och att för det ändamålet komma in i Leverantörens lokaler, med förbehåll för eventuella rättsliga begränsningar.

Utan att det påverkar tillämpningen av ovannämnda bestämmelser ska leverantören vara skyldig att ersätta köparen för den skada som denne lidit till följd av förlusten av erkännandet och/eller registreringsnumret.

Leverantören får inte överlåta eller lägga ut någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet på underleverantörer utan köparens skriftliga förhandsgodkännande. Leverantören ska förbli ansvarig för sina underleverantörers handlingar och försummelser som om sådana handlingar och försummelser hade utförts av leverantören.

En parts underlåtenhet att tillämpa en bestämmelse i Kontraktet ska inte utgöra ett avstående eller påverka partens rätt att tillämpa bestämmelsen.

Leverantören får inte, utan köparens skriftliga förhandsgodkännande, tillkännage eller förse någon annan part med information om avtalets existens eller använda köparens namn i något format för marknadsföring, publicitet, saluföring eller reklam.

Ingen ändring eller ändring av något slag av avtalet får göras utan att det sker skriftligen och vederbörligen undertecknat av behöriga företrädare för varje part.

Kontraktet är till förmån för Köparen och Leverantören och ska inte tillfalla någon tredje part (förutom efterträdare och tillåtna förvärvare).

Särskilda skyldigheter för utländska tjänsteleverantörer

Leverantören försäkrar och garanterar att han/hon är fullt informerad om de rättsliga villkoren för att anställa anställda eller egenföretagare i Belgien (dvs. de uppdrag från leverantören som har en oberoende ställning i fråga om social trygghet i Belgien). Utlänningar får anlitas i Belgien, och leverantören kommer att ansvara för den obligatoriska förhandsdeklarationen från Limosa (www.limosa.be). Leverantören ska senast 24 timmar innan uppdraget påbörjas lämna in en kopia till köparen (IN2-CONCRETE) av (i) Limosa-deklarationsintyget (Limosa-1) för varje anlitad anställd/självständig person och (ii) det allmänna intyget med en översikt över alla deklarerade anställda/självständiga personer. Alla anställda och egenföretagare som ingår i Leverantörens verksamhet ska alltid inneha (i) sin personliga utstationeringsblankett (E101), (ii) sitt personliga Limosa-1-deklarationsintyg och (iii) sitt pass eller identitetskort. Om uppdraget varar längre än vad som ursprungligen planerats och deklarerats ska leverantören - innan den ursprungligen planerade och deklarerade varaktigheten löper ut - utfärda en ny deklaration. Det nya Limosa-deklarationscertifikatet ska lämnas till Köparen minst 24 timmar före utgången av den ursprungligen planerade och deklarerade varaktigheten. Leverantören bekräftar också att (i) inte använder och inte anställer olagliga arbetstagare i Belgien, (ii) inte underleverantörens hela eller delar av en underleverantör som anställer utlänningar som vistas olagligt i Belgien och (iii) följer alla bestämmelser i lagen av den 11 februari 2013 om sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare som anställer olagligt vistande tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i Belgien. Leverantören förbinder sig att samarbeta med identitetskontrollen. Om de dokument som krävs inte kan uppvisas av Leverantörens anställda och/eller egenföretagare har Köparen rätt att neka Leverantören, dess anställda och/eller egenföretagare tillträde till Köparens anläggningar och att omedelbart säga upp Kontraktet utan att någon ersättning ska betalas och utan att det påverkar Köparens rätt att kräva skadestånd. Leverantören samtycker till att försvara, ersätta och skydda Köparen och närstående företag från eventuella förluster på grund av bristande efterlevnad av denna artikel 16. Om Köparen drabbas av påföljder till följd av att Leverantören, dess anställda och/eller egenföretagare inte uppfyller ovanstående skyldigheter har Köparen rätt till full regress från Leverantören, bland annat genom kvittning av fakturor. Om Leverantören helt eller delvis underlevererar uppdraget (med förbehåll för Köparens förhandsgodkännande) till ett utländskt företag, ska Leverantören vara ansvarig för att det utländska företaget uppfyller ovan nämnda skyldigheter.

FCPA - avtalsbestämmelser

17.1. Leverantören försäkrar och garanterar att:

Leverantören är licensierad, registrerad eller kvalificerad enligt lokala lagar, bestämmelser, policyer och administrativa krav för att tillhandahålla varor eller tjänster i detta avtal, och inga bestämmelser eller andra skyldigheter förbjuder leverantören att tillhandahålla sådana varor eller tjänster;
Leverantören har inte och kommer inte i framtiden att direkt eller indirekt erbjuda eller betala, eller godkänna erbjudandet eller betalningen, av pengar eller något annat värdefullt i ett försök att påverka en statlig tjänsteman eller någon annan person för att IN2-CONCRETE på ett otillbörligt sätt ska få eller behålla affärer eller få en otillbörlig affärsfördel, och har inte accepterat, och kommer inte att acceptera i framtiden, en sådan betalning;

17.2. IN2-CONCRETE kan säga upp avtalet om leverantören bryter mot någon av ovanstående försäkringar och garantier. I händelse av uppsägning ska leverantören inte ha rätt till någon ytterligare betalning, oavsett vilka aktiviteter som genomförts eller avtal som ingåtts före uppsägningen, och leverantören ska vara ansvarig för skadestånd eller rättsmedel i enlighet med vad som föreskrivs i lag. Leverantören ska dessutom ersätta och hålla IN2-CONCRETE skadeslös för alla krav, ansvar, böter, straffavgifter, förluster eller skador som uppstår till följd av att leverantören inte uppfyller sina skyldigheter enligt detta avtal.

Jurisdiktion - Behörighet
18.1 Avtalet regleras av belgisk lag. FN:s fördrag om internationella köpeavtal (Wienfördraget av den 11 april 1980) är inte tillämpligt på detta avtal.
18.2 Alla tvister som rör avtalet ska uteslutande omfattas av behörigheten hos domstolarna i distriktet Gent (Belgien).

 

 

 

Bilaga 1

IN2-CONCRETE Allmänna inköpsvillkor- september 2017

Förteckning över IN2-CONCRETE-enheter som tillämpar belgisk lagstiftning

IN2-CONCRETE BV, Lange ambachtstraat 10, 9860 Oosterzele.
FAST-GRIND BV, gijzenzelestraat 10, 9860 Gijzenzele.
GUARD INDUSTRIE BV, Roosbloemstraat 26, 9860 Gijzenzele.

Förpackning och leverans

Alla leveranser ska ske till följande adress:

IN2-CONRETE BV
Lange ambachtstraat 10
9860 OOSTERZELE
BELGIEN

Alla leveranser måste ske inom 5 arbetsdagar efter beställningsdatumet eller på det specifika leveransdatum som anges i inköpsordern. Om leverantören inte kan leverera inom denna period ska leverantören bekräfta leveransförseningen på orderbekräftelsen. Om leveranstiden överskrider 5 arbetsdagar har köparen rätt att annullera beställningen, utan ersättning till leverantören.

Om leverantören inte levererar inom den överenskomna perioden, utan att det behövs någon formell underrättelse om försening, och utom i fall av vederbörligen fastställd olycka eller force majeure, ska köpeskillingen minskas med en överenskommen kompensation på 10 %. Om förseningen överstiger 10 arbetsdagar har köparen rätt att häva beställningen utan någon ersättning till leverantören.

Utom i fall av föregående skriftlig överenskommelse ska leverans ske under normal kontorstid (måndag till fredag från 08:00 till 17:00).

Genom att använda vår webbplats samtycker du till användandet av cookies för att hjälpa oss att göra denna webbplats bättre. Dölj det här meddelandet Mer om cookies »